6 lịch trình tour phục vụ đại biểu, báo chí dịp APEC